ZAKRES USŁUG

Kancelaria zapewnia obsługę prawną dedykowaną zarówno Klientom indywidualnym jak i biznesowym. W ramach pomocy prawnej, przy uwzględnieniu potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in. reprezentowanie Klienta przed wszystkimi rodzajami sądów oraz organami administracji publicznej, udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów prawnych, pism procesowych (m.in. pozwy, apelacje, skargi, zażalenia) i wniosków. Oferta Kancelarii obejmuje poniższy zakres usług:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • zakładanie oraz przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • rejestracja spółek w KRS oraz późniejsze zgłaszanie wszelkich zmian do KRS,
 • opracowanie umów spółek i statutów,
 • obsługa prawna organów spółek (m.in. przygotowywanie protokołów, uchwał),
 • zastępstwo w sprawach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • wsparcie prawne w trakcie negocjacji handlowych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • zabezpieczenie wykonania umów,
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

 • przygotowanie i wysyłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty,
 • prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym (negocjacje z dłużnikiem, sporządzenie porozumienia
  w sprawie spłaty zadłużenia),
 • sporządzenie i złożenie pozwu o zapłatę we właściwym sądzie i trybie (postępowanie upominawcze, nakazowe, elektroniczne),
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym
  i egzekucyjnym,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego

OBSŁUGA STARTUPÓW, SKLEPÓW INTERNETOWYCH

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie regulaminów portali, sklepów internetowych, regulaminów promocji itp.,
 • wsparcie w rejestracji działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego,
 • pomoc w realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,
 • opracowanie niezbędnych umów i zabezpieczenie ich wykonania

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • konstruowanie i opiniowanie umów konsorcjum,
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego,
 • weryfikacja oferty pod kątem jej zgodności z prawem zamówień publicznych oraz postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie pism dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja zamawiającego i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych

PRAWO CYWILNE

 • konstruowanie i opiniowanie umów,
 • windykacja należności, reprezentacja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjny,
 • prawo nieruchomości (m.in. sprawy o zasiedzenie, bezumowne korzystanie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności, pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości, analiza umów deweloperskich),
 • prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych),
 • sprawy o odszkodowanie (m.in. odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu naruszenia umowy, odpowiedzialności ubezpieczyciela),
 • stosunki najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów o zachowaniu poufności,
 • opracowanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • wsparcie pracodawcy w negocjacjach z pracownikami,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach m.in. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy
  o pracę, o mobbing, o nadgodziny,
 • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach rentowych
  i emerytalnych

PRAWO RODZINNE

pomoc w sprawach:

 • o rozwód i separację,
 • o alimenty,
 • o podział majątku
 • dotyczącymi władzy rodzicielskiej,
 • o kontakty z dzieckiem,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • o przysposobienie (adopcja)

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • pomoc w sprawach m.in. z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, sprawy o zwrot nieruchomości,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg administracyjnych, wniosków o sprostowanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji,
 • reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym