Komparycja umowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach cyklu dotyczącego prawidłowego redagowania komparycji umowy dziś weźmiemy pod lupę jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym stron umowy, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do omawianej poprzednio spółki cywilnej, jest osobą prawną. Oznacza to, że posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Pokłosiem tego na gruncie umów jest to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może samodzielnie zawierać umowy. Dla skuteczności umowy zawieranej ze spółką z o.o. kluczowe jest zadbanie o jej prawidłową reprezentację.

Jak sprawdzić kto jest uprawniony do reprezentacji spółki z o.o.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Sposób reprezentowania określa umowa spółki. Nie musimy jednak przy zawieraniu transakcji ze spółką z o.o. zerkać do jej umowy, aby zweryfikować kto może w jej imieniu podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, korzystając z internetowej wyszukiwarki KRS możemy bez wychodzenia z domu bezpłatnie sprawdzić dane spółki, w tym sposób jej reprezentacji.

W praktyce istnieją różne warianty reprezentacji spółek z o.o. Najczęściej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W umowie spółki można też odmiennie określić sposób reprezentacji, przykładowo, że oświadczenia woli w imieniu spółki składa jednoosobowo prezes zarządu. W konkretnym przypadku spółka może być także reprezentowana przez pełnomocnika, wówczas domagajmy się okazania pełnomocnictwa i dołączenia go do umowy.

Oznaczenie spółki z o.o. w umowie

Poza wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji spółki zadbajmy o zamieszczenie w komparycji umowy następujących danych:

1) firma spółki, siedziba i adres,

2) oznaczenie sądu, w którym zarejestrowana jest spółka w rejestrze KRS,

3) numer NIP i REGON,

4) wysokość kapitału zakładowego.

Poniżej przykład prawidłowego oznaczenia strony w umowie zawieranej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością: 

Umowa
Zawarta w …………… w dniu ……………………..
pomiędzy:
ABC Sp. z o.o. z siedzibą w ………………, przy ul ………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS………………………., NIP ………………………….., REGON ……………………, kapitał zakładowy w wysokości ………………………………….., reprezentowaną przez:
……………………………… – Prezes Zarządu,
…………………………….. – Wiceprezes Zarządu
(aktualny odpis z KRS stanowi załącznik do umowy)

 

Podobne posty

Zwiększona ochrona...

Zastanawiając się, jak uniknąć problemu tzw. niechcianych lokatorów, warto...

Jaka powinna być dobra umowa...

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobra umowa to nasza gwarancja na wypadek...

Jak sprawdzić wiarygodność...

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności,...