Komparycja umowy – spółka cywilna

Dziś druga odsłona tematu komparycji umowy, powszechnie występującą formą działalności gospodarczej na rynku jest spółka cywilna – jak prawidłowo oznaczyć ją w umowie?

W poprzednim wpisie zwracałam uwagę na to, jak istotne znaczenie ma poprawne oznaczenie stron w zawieranych umowach. Aby umowa była wiążąca, należy zadbać o zachowanie warunków formalnych, w tym o prawidłowe zredagowanie komparycji.  Co więcej, zamieszczenie w umowie właściwych danych kontrahenta, w przypadku ewentualnego konfliktu, ułatwi nam wszczęcie postępowania sądowego.

Komparycja umowy ze wspólnikami spółki cywilnej

Spółka cywilna to konstrukcja powszechnie wykorzystywana w obrocie gospodarczym. Gros przypadków zawieranych umów obejmuje właśnie porozumienia podpisywane ze wspólnikami spółki cywilnej. Poprawne oznaczenie spółki cywilnej w umowie nastręcza jednak trudności z uwagi na specyficzny charakter tej formy spółki.

Spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu, a jedynie umowę pomiędzy wspólnikami.

Z jednej strony, spółka cywilna posiada własny NIP i REGON oraz jest płatnikiem VAT. Z drugiej jednak, jest ona pozbawiona osobowości prawnej, co rodzi istotne konsekwencje m.in. na gruncie zawieranych umów. Wiele osób redaguje umowy samodzielnie, bez wsparcia prawnika. Pokłosiem tego jest częsta praktyka nieprawidłowego oznaczania spółki cywilnej w umowie.

Ważne! Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, w związku z tym nie może zawierać umów. Dlatego nie podpisujemy umowy ze spółką cywilną, ale ze wspólnikami spółki cywilnej.

Jak sprawdzić kto jest wspólnikiem spółki cywilnej?

Spółka cywilna nie figuruje odrębnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tu znajdziemy jej wspólników (w przypadku osób fizycznych), którzy są przedsiębiorcami. Przy wpisie przedsiębiorcy do CEIDG widnieje rubryka odnośnie spółki cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca. Znając NIP/REGON danej spółki cywilnej możemy za pośrednictwem CEIDG odszukać jej wspólników.

Zgodnie z kodeksem cywilnym każdy ze wspólników jest umocowany do reprezentowania spraw spółki cywilnej w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Zakres ten określony jest w umowie spółki cywilnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie umocowania wspólnika do zawierania umowy poprośmy kontrahenta o przedłożenie treści umowy spółki cywilnej do wglądu. Natomiast w umowach przekraczających zakres zwykłego zarządu, czyli stanowiących znaczne zobowiązanie wspólników, z ostrożności warto zawrzeć umowę ze wszystkimi wspólnikami. Z pewnością podniesie to bezpieczeństwo transakcji.

W kontekście sposobu prawidłowego oznaczenia wspólników spółki cywilnej odsyłam do wpisu na temat komparycji umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (http://www.kancelariaszymborska.pl/komparycja-umowy-prawidlowe-oznaczenie-stron-cz-1/). W poprzednim poście wyjaśniałam, dlaczego warto zawierać poszczególne dane przedsiębiorcy w umowie.

Poniżej przykład prawidłowego oznaczenia strony w umowie zawieranej ze wspólnikami spółki cywilnej: 

Umowa

Zawarta w …………… w dniu ……………………..

pomiędzy:

Anną Kowalską zamieszkałą w ………………………., legitymującą się dowodem osobistym seria   i nr ………………………., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fotograf rodzinny Anna Kowalska, pod adresem ………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny na dzień zawarcia umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 1 do umowy), posiadająca numer PESEL …………………………., NIP ……………, REGON ……………………..

oraz

Janem Nowakiem zamieszkałym w ………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria   i nr ………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fotograf biznesowy Jan Nowak, pod adresem ………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny na dzień zawarcia umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 2 do umowy), posiadający numer PESEL …………………………., NIP ……………, REGON ……………………..

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Profesjonalna fotografia A. Kowalska J.Nowak s.c., NIP ……………….., REGON ……………… .

W następnym wpisie przyjrzymy się jak poprawnie oznaczyć w umowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podobne posty

Post Not Found.