Komparycja umowy – prawidłowe oznaczenie stron (cz.1)

Poprawne oznaczenie stron umowy w jej początkowej części zwanej komparycją jest istotne w kontekście skuteczności umowy oraz zabezpieczenia naszych interesów.

Aby podnieść bezpieczeństwo transakcji, warto sprawdzić wiarygodność naszego partnera biznesowego, o tym jak ją zweryfikować pisałam tutaj.  To ważne z punktu widzenia prawidłowego oznaczenia stron w komparycji umowy. Precyzyjne określenie naszego kontrahenta pozwoli uniknąć wątpliwości, kto jest stroną umowy. Ponadto im więcej szczegółowych danych odnośnie kontrahenta zamieścimy w komparycji, tym lepiej zabezpieczymy nasze interesy na wypadek potrzeby egzekwowania naszych uprawnień.

W dzisiejszym poście o tym, jak prawidłowo oznaczyć stronę w umowie zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Komparycja umowy z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Po pierwsze, zadbajmy o poprawne określenie firmy przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, plus ewentualnie pseudonim, dodatkowe określenie wskazujące przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności lub inne dowolnie obrane określenie.

Często spotykanym błędem w tego typu umowach jest oznaczanie naszego partnera biznesowego jedynie za pomocą dodatkowego określenia w jego firmie. Przykładowo:  „Fotograf rodzinny”, zamiast poprawnego: „Anna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fotograf rodzinny Anna Kowalska”.

Oprócz precyzyjnego określenia firmy należy też zamieścić adres zamieszkania i numer PESEL, te dane będą przydatne w razie potrzeby dochodzenia naszych praw na drodze postępowania sądowego. W CEIDG znajdziemy jedynie adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a pozew przeciwko przedsiębiorcy zasadniczo kierujemy do sądu właściwego według jego miejsca zamieszkania. Przezornie zadbajmy zatem zawczasu o takie dane.

Celem ustalenia tożsamości kontrahenta warto też wskazać numer i serię dowodu osobistego, a dla identyfikacji jako przedsiębiorcy – numery NIP i REGON.

Jeśli nasz partner biznesowy działa przez pełnomocnika domagajmy się okazania dokumentu pełnomocnictwa i dołączenia go do umowy. Umowa nie będzie wiążąca, gdy pełnomocnik nie ma umocowania.

Przykład poprawnego oznaczenia w umowie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

Umowa sprzedaży

Zawarta w …………… w dniu ……………………..

pomiędzy:

Anną Kowalską zamieszkałą w ………………………., legitymującą się dowodem osobistym seria   i nr ………………………., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fotograf rodzinny Anna Kowalska, pod adresem ………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w załączeniu aktualny wydruk z CEIDG), posiadająca numer PESEL …………………………., NIP ……………, REGON …………………….. .

W następnych wpisach podpowiem, jak prawidłowo oznaczyć stronę w umowie zawartej ze wspólnikami spółki cywilnej i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podobne posty

Zwiększona ochrona...

Zastanawiając się, jak uniknąć problemu tzw. niechcianych lokatorów, warto...

Jaka powinna być dobra umowa...

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobra umowa to nasza gwarancja na wypadek...

Jak sprawdzić wiarygodność...

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności,...